Anu Talka säätiön hallitukseen vuosikokouksessa

Sää­tiön vuo­si­ko­kouk­ses­sa Anu Tal­ka valit­tiin hal­li­tuk­sem­me uudek­si jäse­nek­si. Anu on maa­kun­tam­me vah­va tun­ti­ja. Olem­me iloi­sia, että saim­me hänet joukkoomme.

Teim­me tuki­pää­tök­siä 157 000 euron edes­tä. Suu­rim­mat tuet koh­dis­tui­vat sai­man­nor­pan tut­ki­muk­seen, maak­kun­nan las­ten luon­to­ker­hoi­hin, riis­tan­hoi­toon ja luon­to­sel­vi­tyk­siin sekä Suo­men hyön­tei­sis­tä ker­to­van doku­ment­ti­sar­jan tekemiseen.

Annoim­me tukea myös laa­to­kan­nor­pan tut­ki­muk­seen. Se on sai­maan­nor­pan suku­lai­nen 10 tuhannen vuo­den takaa. Sai­maal­la nor­pat elä­vät omis­sa olois­saan eivät­kä pidä suur­ta ään­tä itses­tään. Laa­to­kol­la nor­pat puo­les­taan ovat lau­mois­sa ja pitä­vät kovaa mek­ka­laa. Olen poh­ti­nut, että sii­nä voi olla se sama kult­tuu­rie­ro, joka näkyy ihmis­ten­kin käytöksessä.

Tyy­ty­väi­si­nä panim­me muis­tiin rapor­tin, jon­ka mukaan luon­non­suo­je­lu­lii­ton luon­to­ker­hois­sa on kulu­val­la tal­vi­kaudl­la ollut muka­na perä­ti 1777 lasta.

Mil­ko Vesa­lai­nen on kau­pun­gi­nor­kes­te­rin inten­dent­ti ja muu­ten­kin kova musiik­ki­mies. Mut­ta hän on myös luon­to­mies ja nor­pan hyvä ystä­vä. Ohei­nen piir­ros on hänen kynäs­tään. Tai­taa olla jo kevät­tä rinnassa.

norppa