Käsit­te­lem­me perus­teh­tä­väm­me mukai­sia avus­tus­ha­ke­muk­sia kah­des­ti vuo­des­sa.  Sää­tiön hal­li­tuk­sen avus­tus­pää­tös­ko­kouk­set pide­tään tou­ko- ja syys­kuus­sa. Avus­tus­ha­ke­mus­ten jät­tö­ajat, sekä kokous­ten tar­kem­mat ajan­koh­dat ilmoi­te­taan sää­tiön net­ti­si­vuil­la. Kai­kil­le haki­joil­le ilmoi­te­taan pää­tök­ses­tä noin vii­kon kulues­sa pää­tök­sen teon jälkeen.

Hake­mus­ten arvioin­nis­sa arvos­tam­me koh­tei­ta seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä: riis­tan­hoi­to, eläin­ten eli­no­lot ja tut­ki­mus, luon­non­suo­je­lu, luon­toa­sen­tei­den kehit­ty­mi­nen ja vii­mei­se­nä ylei­nen luontovalistus.

Hake­mus­ten jät­tä­mi­nen ja käsit­te­ly tapah­tuu ainoas­taan apu­ra­ha­jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta. Hake­muk­sen jät­tä­jä kir­jau­tuu jär­jes­tel­mää, ja täyt­tää hake­mus­lo­mak­kees­sa vaa­dit­ta­vat tie­dot. Tal­len­net­ta­vien tie­to­jen säi­lys­tys ja käyt­tö on kuvat­tu tietosuojaselosteessamme.

Perus­opis­ke­luun ja yli­opis­to­tut­ki­muk­siin, kuten pro-gadu- ja väi­tös­kir­ja­tut­ki­muk­siin, myön­näm­me avus­tuk­sia vain eri­tyi­sis­sä poikkeustapauksissa.

Syk­syn 2024 avus­tus­ha­ke­mus­ten jät­tö­ai­ka on 15.5.2024- 11.8.2024 väli­se­nä aika­na.

Hake­muk­sen voi jät­tää käsi­tel­tä­väk­si täs­tä lin­kis­tä: https://tuuliaisensaatio.apurahat.net/

Hal­li­tuk­sen seu­raa­va avus­tus­pää­tös­ko­kous on 5.9.2024. Pää­tök­sis­tä ilmoi­te­taan kai­kil­le haki­joil­le apu­ra­ha­jär­jes­tel­mäs­sä vii­kon kulues­sa hal­li­tuk­sen kokouksesta.

Tie­to­suo­ja­se­los­te

Lisä­tie­dot:
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mik­ko Kiljunen
Puh. 050 33 98 174
mikko.kiljunen@tuuliaisensaatio.fi

Sää­tiön pos­ti- ja käyn­tio­soi­te Lap­peen­ran­nan Kim­pi­sen kaupunginosassa:
Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen Säätiö
Maa­her­ran­ka­tu 13 C
53100 Lappeenranta