Tuemme eläinsuojelua ja riistanhoitoa.

Teem­me perus­teh­tä­väm­me mukai­sia avus­tus­pää­tök­siä kak­si ker­taa vuo­des­sa, kevääl­lä ja syk­syl­lä. Hake­muk­set jäte­tään säh­köi­ses­ti apu­ra­ha­jär­jes­tel­määm­me, jon­ka link­ki löy­tyy ‑hake­muk­set väli­leh­del­tä. Hakua­jat ilmoi­te­taan nettisivuillamme.

Saimaa ja metsä – sydäntä lähellä – aina!

Tuu­liai­sen sää­tiö on eläin­suo­je­lua tuke­va luon­non­suo­je­lusää­tiö. Ker­rom­me meil­le ja Suo­men luon­nol­le tär­keis­tä asioista.

Viimeiset tiedotteet

YouTube video – Hyväntekijä Lemiltä – edelleen katsottavissa

Tuu­liai­sen sää­tiös­tä teh­tiin juh­la­vuon­na 2022 doku­ment­tie­lo­ku­va, teki­jöi­nä Tuo­mo Tam­per ja Ilk­ka Räsä­nen. Muis­ta teh­dä tuki­ha­ke­muk­set – sivul­tam­me hake­mus jos sinul­la on aihee­seen liit­ty­väl­le hake­muk­sel­le tar­vet­ta. Hyvän­te­ki­jä Lemil­tä videom­me, olkaa­pa hyvä!
Jat­ka luke­mis­ta → You­Tu­be video – Hyvän­te­ki­jä Lemil­tä – edel­leen katsottavissa

Tuuliaisen säätiön vuoden 2022 luontopalkinto myönnettiin Juha Taskiselle

Tuu­liai­sen sää­tiön vuo­den 2022 luon­to­pal­kin­to myön­net­tiin Juha Tas­ki­sel­le hänen teke­mäs­tään pit­kä­jän­tei­ses­tä ja tulok­sek­kaas­ta työs­tä sai­maan­nor­pan hyväk­si. Juha on edel­lä­kä­vi­jä norp­pa­tur­val­li­sen kalas­tuk­sen kehit­tä­jä­nä. Hän on vuo­si­kym­me­nien ajan myös seu­ran­nut norp­pien elä­mä…
Jat­ka luke­mis­ta → Tuu­liai­sen sää­tiön vuo­den 2022 luon­to­pal­kin­to myön­net­tiin Juha Taskiselle

Raija Tuuliaisen muistojuhla Kulttuuritila Nuijamiehessä maanantaina 12.9.2022 klo. 18:00

Ter­ve­tu­loa Rai­ja Tuu­liai­sen muis­to­juh­laan Kult­tuu­ri­ti­la Nui­ja­mie­heen maa­nan­tai­na 12.9.2022 klo. 18:00. Ohjel­ma: 18:00 Tilai­suu­den avaus ja sää­tiön vuo­den 2022 luon­to­pal­kin­non myön­tä­mi­nen 18:20 Tuu­liai­sen sää­tiös­tä doku­ment­tie­lo­ku­va, Tuo­mo Tam­per ja Ilk­ka Räsä­nen 19:15…
Jat­ka luke­mis­ta → Rai­ja Tuu­liai­sen muis­to­juh­la Kult­tuu­ri­ti­la Nui­ja­mie­hes­sä maa­nan­tai­na 12.9.2022 klo. 18:00

Vuoden 2021 luontopalkinto myönnettiin Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle Hiitolanjoki ‑hankkeeseen

Tuu­liai­sen sää­tiön vuo­den 2021 luon­to­pal­kin­to myön­net­tiin 13.12.2021 Ete­­lä-Kar­­ja­­lan vir­kis­ty­sa­lue­sää­tiöl­le pit­kä­jän­tei­ses­tä ja menes­tyk­sek­kääs­tä työs­tä Hii­to­lan­joel­la. Hii­to­lan­jo­ki tulee vapau­tu­maan vael­lus­ka­lo­jen kul­ku­rei­tik­si, ja lisään­ty­mi­sa­lu­eek­si, kun kol­me kos­kea vapau­tuu voi­man­tuo­tan­nos­ta. Tänä vuon­na ensim­mäi­nen, Kan­gas­kos­ken…
Jat­ka luke­mis­ta → Vuo­den 2021 luon­to­pal­kin­to myön­net­tiin Ete­lä-Kar­ja­lan vir­kis­ty­sa­lue­sää­tiöl­le Hii­to­lan­jo­ki ‑hank­kee­seen
“Erittäin uhanalaisten saimaannorppien köllöttelyä seurataan kesäisin suorissa lähetyksessä. Kamera sijaitsee usein samassa paikassa. Koska norpat ovat paikkauskollisia, saattaa kansan suursuosikki Pullervokin nousta kivelle koska vain. Leppoisia hetkiä saimaannorppien parissa!”
Norp­pa­li­ve aina kesäi­sin Youtubessa