Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi: Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen Sää­tiö sr.
Y‑tunnus: 0810582–7
Pos­tio­soi­te: Maa­her­ran­ka­tu 4, 53100 Lappeenranta

Rekis­te­rin nimi

Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen apurahajärjestelmä

Rekis­te­rin­pi­tä­jän yhteyshenkilö

Yhteys­hen­ki­lö­nä toi­mii sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Mik­ko Kil­ju­nen
Säh­kö­pos­ti: mikko.kiljunen@tuuliaisensaatio.fi
Puhe­lin­nu­me­ro: 050–3398174

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus ja oikeusperuste

Kerät­tä­viä hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään apu­ra­ha­ha­ke­mus­ten ja myön­net­ty­jen apu­ra­ho­jen käsit­te­lyyn ja yhtey­den­pi­toon, sekä säh­köi­sen pal­ve­lun toi­min­nan seu­ran­nan mah­dol­lis­ta­mi­sek­si ja kehit­tä­mi­sek­si. Rekis­te­riin tal­len­ne­taan apu­ra­ha­ha­ke­muk­sis­sa anne­tut tie­dot sekä myön­net­ty­jen apu­ra­ho­jen mak­sa­tuk­seen ja tut­ki­muk­sen tai hank­keen edis­ty­mi­seen ja lop­pu­ra­port­tiin liit­ty­vät tiedot.

Jär­jes­tel­mään kerä­tään yhteys­tie­to­ja apu­ra­han haki­jas­ta ja työ­ryh­män jäse­nis­tä, Nämä tie­dot kerä­tään apurahan/avustuksen haki­joil­ta. Haki­ja voi myös nime­tä suo­sit­te­li­joi­ta, joi­den jär­jes­tel­mään tal­len­net­ta­vat tie­dot haki­ja antaa. Lisäk­si kerä­tään apurahojen/avustusten mak­sa­tus- ja mak­su­tie­to­ja, tie­to haki­jan toi­min­nas­ta apu­ra­ha­por­taa­lis­sa ja käyt­töön liit­ty­viä tek­ni­siä tie­to­ja, kuten loki­tie­to­ja tapah­tu­mis­ta. Lisäk­si kerä­tään rekis­te­röi­dyn ja rekis­te­rin­pi­tä­jän väli­nen jär­jes­tel­män sisäi­nen viestintä.

Apu­ra­han haki­jan tie­to­ja tal­len­ne­taan ja käsi­tel­lään perus­tuen haki­jan suos­tu­muk­seen ja rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tet­tuun etuun. Myös mui­den rekis­te­röi­ty­jen rekis­te­röin­ti perus­tuu hen­ki­löi­den suos­tu­muk­seen. Jot­ta hake­mus hyväk­sy­tään käsi­tel­tä­väk­si, edel­ly­te­tään haki­jal­ta hake­mus­lo­mak­keel­la ja liit­teis­sä ole­vien hen­ki­lö­tie­to­jen anta­mis­ta. Mikä­li riit­tä­viä hen­ki­lö­tie­to­ja ei anne­ta, hake­mus voi­daan jät­tää käsittelemättä.

Hen­ki­lö­tie­to­jen vas­taa­not­ta­ja­ryh­mät

Hen­ki­lö­tie­to­ja käsit­te­le­vät sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja, haki­jan nimeä­mät suo­sit­te­li­jat, sää­tiön erik­seen mää­rit­te­le­mät arvioi­jat, sää­tiön hal­li­tus, tek­nis­tä tukea anta­vat hen­ki­löt, mak­sa­tuk­ses­ta huo­leh­ti­vat nime­tyt käyt­tä­jät ja tilin­tar­kas­ta­jat. Tie­to­ja näy­te­tään vain sii­nä laa­juu­des­sa, kun se on vas­taa­not­ta­ja­ryh­män toi­min­nan kan­nal­ta tarpeellista.

Rekis­te­rin suojaus

Rekis­te­rin käyt­tö­oi­keus edel­lyt­tää hen­ki­lö­koh­tais­ta käyt­tä­jä­tun­nus­ta. Pää­käyt­tä­jä mää­rit­tää myös käyt­tä­jil­le myön­net­tä­vän käyt­tö­oi­keus­ta­son. Jär­jes­tel­mään kir­jau­tu­mi­nen edel­lyt­tää hen­ki­lö­koh­tais­ta sala­sa­naa ja jär­jes­tel­män käyt­tö tapah­tuu sala­tun SSL yhtey­den kaut­ta. Rekis­te­rin käyt­töä ja sisään­kir­jau­tu­mi­sia val­vo­taan. Tie­dot kerä­tään pal­ve­lun tie­to­kan­toi­hin, jot­ka ovat eri­lai­sil­la tek­ni­sil­lä kei­noil­la suo­jat­tu­ja. Pil­vi­pal­ve­lun pal­ve­li­met sijait­se­vat suo­ja­tuis­sa tilois­sa ja tie­toi­hin pää­se­vät käsik­si vain tie­tyt ennal­ta mää­ri­tel­lyt henkilöt.

Hen­ki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Käyt­tä­jien käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja nii­hin liit­ty­vät henkilötiedot

● Käyt­tä­jä­tun­nuk­set säi­ly­te­tään, mikä­li käyt­tä­jil­lä on hake­muk­sia. joi­ta ei ole mer­kit­ty päät­ty­neek­si.
● Jos käyt­tä­jä­tun­nus on tar­kas­te­lu­het­kel­lä ollut käyt­tä­mät­tä yli kak­si vuot­ta, eikä haki­jal­la ole aktii­vi­sia hake­muk­sia, käyt­tä­jä­tun­nus pois­te­taan järjestelmästä.

Kes­ke­ne­räi­set hakemukset

● Haki­ja voi itse pois­taa kes­ke­ne­räi­set hake­muk­set jär­jes­tel­mäs­tä.
● Sää­tiö pois­taa kes­ke­ne­räi­set hake­muk­set 12 kuu­kau­den kulues­sa haun päättymisestä.

Hake­mus­ten arviointitiedot

● Arvioin­ti­tie­dot pois­te­taan 3 kuu­kau­den kulues­sa sii­tä, kun apu­ra­ha­pää­tök­set on tehty.

Ei myön­ne­tyt hakemukset

● Sää­tiö pois­taa tai ano­ny­mi­soi kiel­tei­sen pää­tök­sen saa­neet hake­muk­set kah­den vuo­den kulues­sa pää­tök­sen ajankohdasta. 

Ano­ny­mi­soin­nis­sa hake­mus­tie­dois­ta pois­te­taan kaik­ki henkilötiedot. 

Myön­ne­tyt hake­muk­set liit­tei­neen sekä selvitystiedot

● Sää­tiö pois­taa myön­net­tyi­hin hake­muk­siin liit­ty­vät tili­nu­me­rot ja hen­ki­lö­tun­nuk­set kah­den vuo­den kulues­sa sii­tä, kun apu­ra­han käyt­tö­sel­vi­tys on hyväk­syt­ty.
● Muut tie­dot säi­ly­te­tään pit­kä­ai­kai­ses­ti sää­tiön his­to­rian tie­to­jen keruu- ja tilastointitarkoituksessa.

Vies­tit

● Hake­muk­seen liit­ty­vät vies­tit pois­te­taan, kun hake­mus pois­te­taan tai kun vies­tit havai­taan tarpeettomiksi.

Rekis­te­röi­dyn oikeus pääs­tä omiin tietoihinsa


Käyt­tä­jien käyttäjätunnukset

Pää­set apu­ra­han hakijana/saajana kir­jau­tu­maan jär­jes­tel­mään ja näke­mään kaik­ki anta­ma­si rekis­te­ris­sä ole­vat tie­dot avaa­mal­la haku­lo­mak­keen esi­kat­se­lun. Ajan­ta­sai­set yhteys­tie­to­si pää­set näke­mään ja muut­ta­maan koh­das­ta Ase­tuk­set – Henkilötiedot

Sinul­la on oikeus ja vel­vol­li­suus kor­ja­ta vir­heel­li­set tie­dot. Jos sinul­la on asi­aa kos­ke­vaa pyyn­töä tai kysyt­tä­vää, voit osoit­taa ne sää­tiön asia­mie­hel­le­jär­jes­tel­män sisäi­sel­lä viestillä.

Sinul­la ei ole kui­ten­kaan ole tar­kas­tusoi­keut­ta tal­len­net­tui­hin hake­muk­sen arvioin­ti­tie­toi­hin eikä tilas­to­tar­koi­tuk­siin kerät­tyi­hin tietoihin.

Sinul­la on oikeus peruut­taa hake­mus, jol­loin hake­mus­ta ei arvioida.

Mikä­li hake­muk­ses­ta on jo teh­ty pää­tös, ei hake­muk­sen tie­to­ja voi­da koko­naan pois­taa järjestelmästä.

Voit siir­tää hake­mus­lo­mak­kee­si jär­jes­tel­mäs­tä säh­köi­ses­sä pdf-muo­dos­sa itsellesi.

Sinul­la on myös oikeus teh­dä vali­tus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le, mikä­li kat­sot hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lyn virheellisesti.

Tie­to­jen luovutus

Tie­to luon­nol­li­sil­le hen­ki­löil­le myön­ne­tyis­tä apu­ra­hois­ta luo­vu­te­taan Maa­ta­lous­yrit­tä­jien elä­ke­lai­tok­sel­le, mikä­li apu­ra­han käyt­tö­ai­ka ja suu­ruus ylit­tää MELA:n mää­rit­te­le­mät rajat.

Tie­to luon­nol­li­sil­le hen­ki­löil­le mak­se­tuis­ta apu­ra­hois­ta luo­vu­te­taan verohallinnolle.

Myön­net­ty­jen apu­ra­ho­jen saa­jat ja mää­rät sekä mah­dol­li­ses­ti myös tutkimuksen/ han­keen tii­vis­tel­mät jul­kais­taan sää­tiön verk­ko­si­vuil­la ja vuosikertomuksessa.