Henkilötietojen käsittelykäytäntö

Haluam­me pitää anta­mis­ta­si hen­ki­lö­tie­dois­ta hyvää huol­ta. Aivan kuten asiakkaistammekin.

Käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­sis­sa, asia­kas­pal­ve­luun ja ‑suh­tee­seen liit­ty­vis­sä tar­koi­tuk­sis­sa sekä asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den ja pal­ve­lu­jem­me kehit­tä­mi­sek­si. Lähet­täes­sä­si jon­kin verk­ko­pal­ve­lus­sam­me ole­van lomak­keen anta­ma­si tie­dot siir­ty­vät käsiteltäväksemme.

Lomak­keil­la ei ole sal­lit­tua lähet­tää alle 16-vuo­tiai­den hen­ki­löi­den tie­to­ja, mikä­li lomak­keen yhtey­des­sä ei ole erik­seen muu­ten mai­nit­tu. Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään mei­dän ja valit­tu­jen hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­li­jöi­den toi­mes­ta suo­ja­tuis­sa tie­to­tur­val­li­sis­sa järjestelmissä.

Markkinointirekisteri

Tutus­tu mark­ki­noin­ti­tie­to­jen rekis­te­ri- ja tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen.

Evästeet ja muut tunnistetiedot

Lomak­keil­ta lähet­tä­mie­si tie­to­jen lisäk­si verk­ko­pal­ve­lus­sam­me tal­len­ne­taan selai­mee­si eväs­tei­tä eväs­te­käy­tän­töm­me mukai­ses­ti.

Markkinointiesto

Voit halu­tes­sa­si aset­taa säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ties­ton joko eril­li­sel­lä pyyn­nöl­lä tai jokai­sen mark­ki­noin­ti­vies­tin muka­na tule­val­la linkillä.

Valitusoikeus

Mikä­li kat­sot, että sinua kos­ke­vien tie­to­jen käsit­te­lys­sä riko­taan hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn ase­tuk­sia, sinul­la on oikeus teh­dä vali­tus valvontaviranomaiselle.

Jäikö kysyttävää?

Mikä­li hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­tä herä­si kysyt­tä­vää, ole mei­hin roh­keas­ti yhteydessä.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ris­to Kiljunen
Puh. 0400 256 175
risto.kiljunen@tuuliaisensaatio.fi

Tuu­liai­sen sää­tiöl­lä voi olla myös eril­li­siä pal­ve­lu­koh­tai­sia ehto­ja, jol­loin näi­tä ylei­siä ehto­ja sovel­le­taan toissijaisesti.