Sää­tiön toi­min­ta-aja­tuk­se­na on edis­tää eläin­ten elä­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia luon­nos­sa. Luon­non­suo­je­lu ja ihmis­ten luon­to­kä­si­tyk­sen kehit­ty­mi­nen ovat sää­tiön toi­min­nan ydin­ta­voit­tei­ta. Koti­paik­kam­me on Lemi, mut­ta toi­mem­me ulot­tu­vat koko maahan.

Suu­rim­pia tukem­me koh­tei­ta ovat vuo­sien mit­taan olleet sai­maan­nor­pan suo­je­lu ja tut­ki­mus sekä Ete­lä-Kar­ja­lan maa­kun­nan jär­vi- ja joki­ve­sien kun­nos­tus uha­na­lais­ten kala­la­jien pelas­ta­mi­sek­si. Olem­me tuke­neet jat­ku­vas­ti myös luon­nos­ta ker­to­via elo­ku­via, doku­ment­ti­sar­jo­ja ja kir­jo­ja. Näi­hin asioi­hin koh­dis­tuu tues­tam­me edel­leen­kin mer­kit­tä­vä osa.

Vii­me vuo­si­na tukem­me koh­tee­na ovat olleet muun muas­sa seu­raa­vat eläin­la­jit: Sai­maan jär­vi­lo­hi, sai­maan­nie­riä, Laa­to­kas­ta nouse­vat lohi­ka­lat, joki­ra­pu, joki­hel­mi­sim­puk­ka, ilves, val­ko­sel­kä­tik­ka, met­sä­jä­nis, kir­jo­verk­ko­per­ho­nen, lepa­kot ja paah­deym­pä­ris­tö­jen hyönteiset.

Uskom­me luon­toe­lä­mys­ten tuot­ta­mi­seen. Lap­set ja nuo­ret ovat tär­keim­mät koh­de­ryh­mät, sil­lä hei­dän käsis­sään on parem­pi tule­vai­suus. Tuem­me las­ten luon­to­ker­ho­ja sekä nuor­ten erä- ja riis­ta­ker­ho­ja pit­kil­lä sitoumuksilla.

Sää­tiö on myön­tä­nyt juh­la­pal­kin­non Juha Tas­ki­sel­le 2010 sekä luon­to­pal­kin­not Han­nu Sii­to­sel­le ja Mik­ko Pöl­lä­sel­le 2013, Tero Sipi­läl­le 2014 ja Lap­peen­ran­nan tek­nil­li­sel­le yli­opis­tol­le 2015. Vuon­na 2016 luon­to­pal­kin­to myön­net­tiin ympä­ris­tö­jär­jes­tö WWF:lle. 10 000 euron arvoi­nen pal­kin­to myön­net­tiin WWF:lle tun­nus­tuk­se­na sen toi­meen­pa­ne­mas­ta Norp­pa­li­ves­tä, joka välit­ti tou­ko­kuus­sa 2016 yötä päi­vää kuvaa sai­maan­nor­pan elos­ta rantakivellä.

Juh­la­pal­kin­to myön­ne­tään mer­kit­tä­väs­tä luon­non hyväk­si teh­dys­tä teos­ta tai elämäntyöstä.

Sää­tiö on sijoit­ta­nut varo­jaan maa­kun­nan met­siin, sil­lä ne ovat lähel­lä sen perus­tar­koi­tus­ta. Arvos­tam­me van­ho­ja met­siä ja pyrim­me hoi­ta­maan nii­tä luon­toar­vo­ja kun­nioit­taen. Met­sis­tä on pysy­väs­ti suo­jel­tu 73 heh­taa­ria. Kar­tat suo­je­lu­met­sis­tä löy­ty­vät alla ole­vis­ta lin­keis­tä. Ostam­me met­siä edelleen.

Suo­jel­lut metsät:

Lue täs­tä toimintakertomuksemme: