Viimeiset uutisemme

YouTube video – Hyväntekijä Lemiltä – edelleen katsottavissa

Tuu­liai­sen sää­tiös­tä teh­tiin juh­la­vuon­na 2022 doku­ment­tie­lo­ku­va, teki­jöi­nä Tuo­mo Tam­per ja Ilk­ka Räsä­nen. Muis­ta teh­dä tuki­ha­ke­muk­set – sivul­tam­me hake­mus jos sinul­la on aihee­seen liit­ty­väl­le hake­muk­sel­le tar­vet­ta. Hyvän­te­ki­jä Lemil­tä videom­me, olkaa­pa hyvä!
Lue lisää → You­Tu­be video – Hyvän­te­ki­jä Lemil­tä – edel­leen katsottavissa

Tuuliaisen säätiön vuoden 2022 luontopalkinto myönnettiin Juha Taskiselle

Tuu­liai­sen sää­tiön vuo­den 2022 luon­to­pal­kin­to myön­net­tiin Juha Tas­ki­sel­le hänen teke­mäs­tään pit­kä­jän­tei­ses­tä ja tulok­sek­kaas­ta työs­tä sai­maan­nor­pan hyväk­si. Juha on edel­lä­kä­vi­jä norp­pa­tur­val­li­sen kalas­tuk­sen kehit­tä­jä­nä. Hän on vuo­si­kym­me­nien ajan myös seu­ran­nut norp­pien elä­mä…
Lue lisää → Tuu­liai­sen sää­tiön vuo­den 2022 luon­to­pal­kin­to myön­net­tiin Juha Taskiselle

Raija Tuuliaisen muistojuhla Kulttuuritila Nuijamiehessä maanantaina 12.9.2022 klo. 18:00

Ter­ve­tu­loa Rai­ja Tuu­liai­sen muis­to­juh­laan Kult­tuu­ri­ti­la Nui­ja­mie­heen maa­nan­tai­na 12.9.2022 klo. 18:00. Ohjel­ma: 18:00 Tilai­suu­den avaus ja sää­tiön vuo­den 2022 luon­to­pal­kin­non myön­tä­mi­nen 18:20 Tuu­liai­sen sää­tiös­tä doku­ment­tie­lo­ku­va, Tuo­mo Tam­per ja Ilk­ka Räsä­nen 19:15…
Lue lisää → Rai­ja Tuu­liai­sen muis­to­juh­la Kult­tuu­ri­ti­la Nui­ja­mie­hes­sä maa­nan­tai­na 12.9.2022 klo. 18:00

Vuoden 2021 luontopalkinto myönnettiin Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle Hiitolanjoki ‑hankkeeseen

Tuu­liai­sen sää­tiön vuo­den 2021 luon­to­pal­kin­to myön­net­tiin 13.12.2021 Ete­­lä-Kar­­ja­­lan vir­kis­ty­sa­lue­sää­tiöl­le pit­kä­jän­tei­ses­tä ja menes­tyk­sek­kääs­tä työs­tä Hii­to­lan­joel­la. Hii­to­lan­jo­ki tulee vapau­tu­maan vael­lus­ka­lo­jen kul­ku­rei­tik­si, ja lisään­ty­mi­sa­lu­eek­si, kun kol­me kos­kea vapau­tuu voi­man­tuo­tan­nos­ta. Tänä vuon­na ensim­mäi­nen, Kan­gas­kos­ken…
Lue lisää → Vuo­den 2021 luon­to­pal­kin­to myön­net­tiin Ete­lä-Kar­ja­lan vir­kis­ty­sa­lue­sää­tiöl­le Hii­to­lan­jo­ki ‑hank­kee­seen

Saramojoki vapautuu vaelluskaloille ja virkistyskäyttöön

Poh­­jois-Kar­­ja­­lan Säh­kö Oy on käyn­nis­tä­nyt hank­keen, jos­sa Lou­hi­kos­ken vesi­voi­ma­lai­tos tul­laan pur­ka­maan ja sen myö­tä vapaut­ta­maan Sara­mo­jo­ki luon­nol­li­sek­si joki­rei­tik­si. Han­ket­ta on val­mis­tel­tu jo kak­si vuot­ta erit­täin hyväs­sä yhteis­työs­sä Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön,…
Lue lisää → Sara­mo­jo­ki vapau­tuu vael­lus­ka­loil­le ja virkistyskäyttöön