hiilidioksidipäästö kompensointi

  • EKOP siis mak­saa 10 Euroa / mat­kus­ta­ja / len­to sää­tiöl­le, ja sää­tiö käyt­tää nämä varat maa­kun­nan alu­eel­la sopi­viin koh­tei­siin suo­met­sien ennal­lis­ta­mi­seen ja van­ho­jen käy­tös­tä pois­tet­tu­jen pel­to­jen met­sit­tä­mi­seen ym. toi­miin mikä lisää hii­len sidontaa.
  • 4010 tai 4920 alkui­se­na, yhteen­sä 16 merkkiä
  • PP dot KK dot VVVV
  • 0,00 €