Syyskuun kuulumisia

Syys­kuun kokouk­sen pidim­me vii­me lau­an­tai­na Pih­la­ja­ve­del­lä norp­pia tii­rail­len ja vilauk­sel­ta nii­tä näim­me­kin, oli­han meil­lä oppaa­na Juha Tas­ki­nen. Juh­lim­me samal­la 360 hen­gen arvio­ta norp­pa­kan­nas­ta ja kat­soim­me Tas­ki­sen ja Mer­vi Kun­nas­ran­nan uuden elo­ku­van Jär­vi­hyl­kei­den jäljillä.

Tuki­pää­tök­siä teim­me Nuut­ti Pik­ku­kuut­ti nukah­ta­mis­kir­jaan, Kuut­ti­tur­nauk­seen, Ruo­ko­lah­den las­ten lau­lu­ta­pah­tu­man luon­to­ku­viin sekä elo­ku­viin, jot­ka ker­to­vat lohen tari­nas­ta ja hil­jai­suu­des­ta luon­nos­sa. Pää­tim­me myös osal­lis­tua kan­sal­li­seen sää­tiö­päi­vään lau­an­tai­na 1.10.2016. Meil­lä on sil­loin avoi­met ovet elo­ku­va­teat­te­ri Nui­ja­mie­hes­sä kel­lo 13 – 16. Aulas­sa on yhdes­sä mui­den pai­kal­lis­ten sää­tiöi­den kans­sa tar­joi­lua ja teat­te­rin puo­lel­la pyö­rii kak­si uut­ta luon­toe­lo­ku­vaa. Ensik­si tulee Mark­ku Tuur­nan elo­ku­va “Sie­lun met­sä” ja heti sen perään Tas­ki­sen ja Kun­nas­ran­nan “Jär­vi­hyl­kei­den jäl­jil­lä”. Kan­nat­taa tul­la käy­mään! Seu­raa­va sää­tiön hal­li­tuk­sen kokous on 28.10.2016.