Hieno vuosi 2016!

Teim­me vuo­den mit­taan 84 pää­tös­tä ja myön­sim­me avus­tuk­sia 554.152 euron edes­tä. Suu­rim­man tuen koh­tei­na oli­vat elä­mis­tä tie­ten­kin ykkö­se­nä sai­maan­norp­pa ja sit­ten raak­ku eli joki­hel­mi­sim­puk­ka, Kaa­kon ilvek­set, Sai­maan jär­vi­lo­hi, nie­riä ja joki­ra­pu. Tukea sai­vat myös mei­dän maa­kun­tam­me lepa­kot, har­vi­nai­set per­ho­set, val­ko­sel­kä­ti­kat ja erit­täin har­vi­nai­set heinäkurpat.

Ihmis­ten asen­tei­siin luon­non hyväk­si panos­tim­me tuke­mal­la kym­me­niä luon­to- ja riis­ta­ker­ho­ja sekä lähi­luon­to­ret­kiä. Tukea sai­vat myös kuusi luon­to­do­ku­ment­tia ja kol­me las­ten luontokirjaa

Lin­nea Tuu­liai­sen rahas­ton tuki koh­dis­tui eri­tyi­ses­ti maa­kun­tam­me kou­lu­lais­ten päih­de­va­lis­tus­työ­hön ja syr­jäy­ty­nei­den ihmis­ten kun­tou­tuk­seen. Myön­sim­me tukea myös Pelas­ta­kaa Lap­set ry:lle, Kir­kon Ulko­maa­na­vul­le ja Lemin musiik­ki­juh­lien toi­min­taan van­hus­ten ja nuor­ten hyväksi.

Eloi­saa ensi vuot­ta Suo­mel­le, eläi­mil­le sekä siulle!