Kitkajoki elokuva

Kit­ka­jo­ki – rakas joki on YLE/TV1 Yhteis­tuo­tan­not ja tuo­tan­to­yh­tiö Rapid Rive­rin yhteis­tuo­tan­to, jota Suo­men elo­ku­va­sää­tiö ja Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen sää­tiö ovat tuke­neet. Elo­ku­vaa on val­mis­tel­tu Hei­nä­ve­del­lä Aika­li­sä- työ­pa­jas­sa, johon on osal­lis­tu­nut usei­ta alan asian­tun­ti­joi­ta. Kuusa­mon luon­to ja eri­tyi­ses­ti Kit­ka­jo­ki on tär­keä elo­ku­van ohjaa­jal­le ja kuvaa­jal­le Tau­no Kohoselle.
On sanon­ta, että jokai­nen ohjaa­ja halu­aa ker­toa itsel­leen tär­ke­ää tari­naa ker­ta toi­sen­sa jäl­keen. Minul­le Kit­ka­jo­ki on aina ollut teke­mi­se­ni poh­ja, ainoas­taan väli­ne on muut­tu­nut. Tie­dän mil­lai­sen elo­ku­van haluan teh­dä ja mil­lai­sen tunteen/kokemuksen haluan kat­so­jal­le välit­tää. Ohjaa­ja­na olen saa­nut ympä­ril­le­ni tii­min, joka alan ammat­ti­lai­si­na osal­lis­tuu Kit­ka­jo­ki- elo­ku­van tekemiseen.
Trai­le­ri (7 min) elo­ku­van alus­ta vie elo­ku­van tun­nel­miin. Rei­no Rin­teen afo­ris­mit ja mal­lik­si kir­joi­te­tun voice ove­rin lukee tun­net­tu luon­toe­lo­ku­vien ääni Veik­ko Hon­ka­nen. Musiik­ki on mal­li­musiik­kia, ja se antaa suun­taa elo­ku­van tunnelmasta.