Pääosissa uhanalaiset

Kesä­kuun kokouk­ses­sa pää­osan otti­vat sata­vuo­ti­aan Suo­men erit­täin uha­na­lai­set eläi­met Sai­maan jär­vi­lo­hi ja joki­hel­mi­sim­puk­ka. Myön­sim­me Itä-Suo­men ja Jyväs­ky­län yli­opis­toil­le nii­den pelas­ta­mis­hank­kei­siin tämän vuo­den tuke­na 55 000 euroa. Kuvat ker­to­vat, että hank­keet ete­ne­vät ja toi­voa on. Mui­na tuki­koh­tei­na oli­vat muun muas­sa riis­tan­hoi­to, nuor­ten riis­ta- ja kala­ker­hot, val­ko­sel­kä­tik­ka­met­sät, met­sä­lin­tu­yh­tei­söt, kier­re­sii­pi­set, täplä­kuk­ka­jää­rä, put­ki­lo­kas­vit, van­hat met­sät, meri­tai­me­nen kutu­pai­kat ja lii­to-ora­vien elinympäristöt.

Tänä vuon­na olem­me myön­tä­neet avus­tuk­sia yhteen­sä 296 082 euron arvos­ta. Seu­raa­va kokouk­sem­me on 2.9.2017. Toi­vom­me sii­hen taas hyviä hake­muk­sia. Hake­mus­ten hyvyyt­tä arvioim­me sen mukaan, kuin­ka tar­kas­ti se osuu sää­tiöm­me perus­tar­koi­tuk­seen eli luon­non eläin­ten elä­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin.  Lin­nea Tuu­liai­sen rahas­ton perus­tar­koi­tuk­sen yti­mes­sä on puo­les­taan ihmi­sen elämä.