Lokakuun kokouksen teemana oli raakku

Jyväs­ky­län yli­opis­ton pro­fes­so­ri Jou­ni Tas­ki­nen esit­te­li sää­tiön tuke­man raak­ku­tut­ki­muk­sen tulok­sia. Suo­mes­sa on raak­ku­ja noin kol­me mil­joo­naa, mut­ta nii­den tilan­ne on sil­ti todel­la huo­no. Ker­ron täs­tä ris­ti­rii­das­ta piak­koin enem­män Face­book ‑sivuil­la.

Toi­se­na tee­ma­na oli luon­non­suo­je­lua­lu­een perus­ta­mi­nen Tuoh­ti­sen tilal­le Lemin Uimil­la. Siel­lä on van­has­sa met­säs­sä suu­ria lehmuksia.

Tuki­pää­tök­set kos­ki­vat luon­to­do­ku­ment­te­ja. Toi­nen niis­tä ker­too maja­va­lam­men elä­mäs­tä maja­vien jäl­keen ja toi­nen Kit­ka­joen puh­tais­ta vesis­tä ja järvitaimenesta.

Lin­nea Tuu­liai­sen rahas­tos­ta myön­net­tiin avus­tuk­set Kir­kon Ulko­maa­na­vul­le ja Pelas­ta­kaa Lap­set ry:lle.

Vuo­den vii­mei­set pää­tök­set teem­me kokouk­ses­sa 14.12.2017. Sii­hen ehtii hyvin teh­dä hakemuksia.