Metsien suojelu käynnissä…

Mikä puu?

No sehän on met­sä­leh­mus sää­tiön mail­la Lemin Uimil­la. Oikea emo­puu, jol­la iso jouk­ko poi­ka­sia. Met­sän har­ven­nus on käyn­nis­sä, jot­ta leh­muk­sil­le tulee elä­män valoa. Sit­ten met­sä suo­jel­laan ikiajoiksi.

Tuu­liai­sen sää­tiö on eläin­suo­je­lua tuke­va luon­non­suo­je­lusää­tiö. Ker­rom­me meil­le ja Suo­men luon­nol­le tär­keis­tä asioista.

Pää­tös­ko­kouk­set pide­tään siis tou­ko- ja loka­kuus­sa. Kokous­ten tar­kem­mat ajan­koh­dat ilmoi­te­taan sää­tiön Face­book – sivuil­la.