#norppalive

WWF > veim­me jäl­leen kame­ran kuvaa­maan kiveä, jol­la tie­däm­me Pul­ler­von ja kave­rin lepäi­le­vän. Lep­poi­sia het­kiä Norp­pa­li­ven parissa!

Norp­pa­li­ve, olkaa hyvä!

Lemi­läi­nen luon­toa ja met­säs­tys­tä rakas­ta­va yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­nen kir­joit­ti­vat sää­tiön syn­ty­sa­nat kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin­sa. Sää­tiön tar­koi­tuk­se­na on ”tukea eläin­suo­je­lu­työ­tä ja Lemin kun­nan alu­eel­la tapah­tu­vaa riistanhoitotyötä”.

Sää­tiö perus­tet­tiin Ossi Tuu­liai­sen kuo­le­man jäl­keen ja mer­kit­tiin sää­tiö­re­kis­te­riin 14.5.1990. Ensim­mäi­nen avus­tus myön­net­tiin heti sai­maan­nor­pan suojeluun.

Sää­tiön yhtey­des­sä toi­mii myös eril­li­nen Lin­nea Tuu­liai­sen tes­ta­ment­tiin perus­tu­va rahas­to. Sen varoil­la tue­taan katu­lap­si­työ­tä, vähä­va­rais­ten las­ten eli­neh­to­jen paran­ta­mis­ta sekä päih­deon­gel­mais­ten kuntoutusta.