29.5.2018 kokouksen päätöksiä

Arvoisa lukijamme,

Sää­tiön kevät­ko­kous pidet­tiin vii­me tiis­tai­na ja avus­tuk­sia myön­net­tiin nel­jän­nes miljoonaa.

Suu­rin tuki koh­dis­tui suo­raan eläi­miin, joi­ta oli­vat lepa­kot, hei­nä­kur­pat, rie­kot, nor­pat, tai­me­net ja muut vael­lus­ka­lat, joki­hel­mi­sim­pu­kat, joki­ra­vut ja kala­sääs­ket. Tosi mie­len­kiin­toi­nen han­ke oli kuvan­ta­mi­seen ja teko­ä­lyyn perus­tu­va mene­tel­mä sai­maan­nor­pan tun­nis­ta­mi­seen ympä­ri Sai­maan sopukoita.

Kokouk­ses­sa vah­vis­tet­tiin myös tie­to­suo­jan perus­teet ja selos­te sii­tä lisät­tiin sää­tiön inter­net­si­vun alareunaan.

Hal­li­tuk­sen seu­raa­va pää­tös­ko­kous on 30.10.2018. Hake­muk­set sii­hen tuli­si toi­mit­taa 15.10.2018 mennessä.