Säätiön avustukset 600.000 Euroa vuonna 2018

Arvoisa lukijamme,

Lemi­läi­sen sää­tiön perus­tar­koi­tuk­sen yti­mes­sä ovat riis­tan­hoi­to ja eläin­ten suo­je­lu. Riis­tan­hoi­toon myön­net­tiin 15.000 euroa, nor­pan suo­je­luun 110.000 euroa ja jär­vi­lo­hen pelas­ta­mi­seen 75.000 euroa. Mui­ta mer­kit­tä­vän tuen koh­tei­ta oli­vat joki­hel­mi­sim­puk­ka, joki­ra­pu, val­ko­sel­kä­tik­ka ja hei­nä­kurp­pa. Avus­tuk­set eläin­ten suo­je­luun oli­vat liki puo­let koko avustussummasta.

Toi­sek­si tär­keim­pä­nä teh­tä­vä­nä sää­tiöl­lä on eläin­ten eli­no­lo­suh­tei­den paran­ta­mi­nen. Tuki­pää­tök­siä teh­tiin Sai­maan mik­ro­muo­vi­ti­lan­teen ja vie­ras­la­jien sel­vit­tä­mi­sek­si. Avus­tuk­sia sai­vat myös hank­keet, jois­sa tut­ki­taan raken­net­tu­jen kos­teik­ko­jen mer­ki­tys­tä eri eläin­la­jeil­le sekä kun­nos­te­taan kala­kan­to­jen eli­no­lo­ja Kivi­jär­vel­lä, Jän­gyn­jär­vel­lä ja Puru­ve­del­lä. Näi­hin tar­koi­tuk­siin avus­tuk­sia myön­net­tiin 70.000 euroa. Eläin­ten eli­no­lo­jen paran­ta­mi­sek­si sää­tiön met­siä suo­jel­tiin vii­me vuon­na 30 heh­taa­ria. Yhteen­sä suo­jel­tu­ja met­siä on nyt 100 hehtaaria.

Sää­tiö tukee myös suo­ma­lai­ses­ta luon­nos­ta ker­to­vien kir­jo­jen ja elo­ku­vien teke­mis­tä, kos­ka ne var­mas­ti edis­tä­vät ihmis­ten halua suo­jel­la luon­toa ja eläi­miä. Avus­tus­koh­tei­ta oli 10 ja niis­sä kuva­taan pää­osin Sai­maan alu­een luon­toe­lä­myk­siä. Näi­den avus­tus­ten yhteis­mää­rä oli 120.000 euroa.

Luon­non tule­vai­suus on eri­tyi­ses­ti nuor­ten varas­sa. He vai­kut­ta­vat myös van­hem­pien­sa asen­tei­siin. Sen vuok­si sää­tiö tukee las­ten luon­to­ker­ho­ja ja nuor­ten erä- ja luon­to­lei­re­jä. Näi­hin tar­koi­tuk­siin myön­net­tiin avus­tuk­sia 50.000 euroa.

Sää­tiön yhtey­des­sä toi­mii Lin­nea Tuu­liai­sen rahas­to, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on ihmis­ten syr­jäy­ty­mi­sen estä­mi­nen. Rahas­tos­ta myön­net­tiin avus­tuk­sia Ete­lä- Kar­ja­lan kou­luis­sa teh­tä­vään päih­de­va­lis­tuk­seen, vähä­va­rais­ten per­hei­den las­ten kou­lun­käyn­nin tuke­mi­seen ja A‑killan lei­ri­toi­min­taan. Rahas­ton avus­tus­ten vuo­tui­nen mää­rä on noin 40.000 euroa.

Lisä­tie­to­ja:

Ris­to Kiljunen
risto.kiljunen(at)tuuliaisensaatio.fi
0400 256 175