Metsävuoden ympäristöpalkinnot Oiva Luukkoselle sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiölle — näyttävät hyvää esimerkkiä muille

Arvoisat lukijamme!

Met­sä­luon­to on Rai­jan into­hi­mo. Sää­tiöl­lä on met­sää 1 200 heh­taa­ria, jos­ta on nyt pysy­väs­ti suo­jel­tu 100 heh­taa­ria. Vii­mei­nen suo­je­lu­pää­tös teh­tiin loka­kuus­sa 2018 30 heh­taa­rin met­säs­tä Lemin Uimil­la. Suo­je­lua­lue sai nimek­seen Leh­mus­met­sä. Siel­lä on nimit­täin tosi suu­ria met­sä­leh­muk­sia. Lisäk­si Rai­jal­la on omia suo­je­lu­met­siä liki 50 heh­taa­ria. Kii­tok­set luon­non­suo­je­lu­pii­ril­le valin­nan lisäk­si hyväs­tä yhteis­työs­tä ja erin­omai­sis­ta vinkeistä!

Metsävuoden ympäristöpalkinnot Oiva Luukkoselle sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiölle — näyttävät hyvää esimerkkiä muille

[ote Ete­lä-Sai­maan artik­ke­lis­ta 7.11.2018]

Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Ete­lä-Kar­ja­lan pii­ri on myön­tä­nyt tämän vuo­den ympä­ris­tö­pal­kin­not Oiva Luuk­ko­sel­le sekä Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen säätiölle.

Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen sää­tiö on suo­jel­lut met­siä ja kiin­nit­tä­nyt met­sien talous­käy­tös­sä huo­mio­ta moni­muo­toi­suu­teen. Pal­kin­to ja läm­pi­mät kii­tok­set osoi­te­taan sää­tiöl­le, mut­ta myös mitä suu­rim­mas­sa mää­rin Rai­ja Tuuliaiselle.

Pii­rin mukaan Ete­lä-Kar­ja­lan maa­kun­ta on Suo­mes­sa hän­nän­huip­pu met­sien­sä suo­je­lus­sa. Met­sä­teol­li­suu­den vah­vas­sa ottees­sa met­sä­luon­to voi pii­rin mukaan huo­nos­ti ja van­ho­ja tai edes vart­tu­nei­ta met­siä on vai­kea löytää.

Tuu­liai­sen sää­tiö ja Rai­ja Tuu­liai­nen yksi­tyis­hen­ki­lö­nä ovat hank­ki­neet maa­kun­nas­ta vie­lä löy­ty­nei­tä upei­ta met­sä­aluei­ta hal­lin­taan­sa ja hake­neet niil­le rauhoituspäätöksen.

Sää­tiön met­sä­omai­suut­ta on myös jat­ku­vas­sa kas­va­tuk­ses­sa, mikä mene­tel­mä­nä ottaa moni­muo­toi­suu­den parem­min huo­mioon. Luon­non­suo­je­lu­pii­rin mie­les­tä täl­lai­sia toi­mi­joi­ta tar­vi­taan roh­kai­se­vik­si esi­mer­keik­si muillekin.