Säätiön vuosikokous ja avustuspäätöksiä

Arvoisa lukijamme ja seuraajamme,

Sää­tiön vuo­si­ko­kous pidet­tiin vii­kol­la 10. Teim­me samal­la muu­ta­mia kii­reel­li­siä avus­tus­pää­tök­siä. Tukea sai­vat mm. sai­maan­norp­pa, raak­ku, meri­sor­sa, vael­lus­ka­lat, maa­tiais­kis­sat ja löy­tö­eläi­met. Lin­nea Tuu­liai­sen rahas­tos­ta tuet­tiin sota­ve­te­raa­nien kun­tou­tus­ta ja ehkäi­se­vää päih­de­työ­tä maa­kun­tam­me kouluissa.

Myön­sim­me myös Tuu­liai­sen luon­to­pal­kin­non, jon­ka ansioi­tu­neen saa­jan pal­jas­tam­me 12.4.2019.

Kevään var­si­nai­nen avus­tus­pää­tös­ko­kous on 12.4.2019 ja syk­syn 6.9.2019. Niihin odo­tam­me hyviä hake­muk­sia vii­meis­tään pari viik­koa ennen kokousta.

Olem­me samal­la myös tar­ken­ta­neet sää­tiön hakuoh­jei­ta ja koros­ta­neet tavoi­tet­ta vai­kut­ta­vuu­del­le. Voit lukea nii­tä tar­kem­min Tuki­ha­ke­muk­set – lin­kis­täm­me.