Kuuttien kotiseudut ja kartat. Lunta ja rauhaa niille!

Hyvä lukijamme,

aivan erin­omai­nen artik­ke­li Met­sä­hal­li­tuk­sen jul­kai­se­ma­na 3.1.2018:

Sai­maan­norp­pa on her­kim­mil­lään häi­riöl­le tam­mi­kuus­ta huh­ti­kuu­hun, kun emot etsi­vät sopi­vaa pesä­paik­kaa, syn­nyt­tä­vät ja imet­tä­vät kuut­te­ja ran­ta­ki­nok­siin kai­va­mis­saan pesis­sä. Nor­pal­la on tark­ka kuu­lo ja pesän ulko­puo­lel­ta kan­tau­tu­vat äänet saa­vat sen pake­ne­maan pesäs­sä ole­vas­ta avan­nos­ta veteen. Tois­tu­vat pako­su­kel­luk­set häi­rit­se­vät ime­tys­tä ja aiheut­ta­vat stres­siä, mikä voi pahim­mil­laan joh­taa jopa kuu­tin kuolemaan.

Sai­maan­nor­pal­le sovel­tu­vat pesä­pai­kat syn­ty­vät joka tal­vi luon­nos­taan samoil­le, sopi­vas­ti lun­ta kinos­ta­vil­le luo­doil­le ja ran­noil­le. Vuo­sit­tai­ses­ta pesä­las­ken­nas­ta ker­ty­nyt­tä pesien sijain­ti­tie­toa hyö­dyn­täen toteu­tet­tiin paik­ka­tie­toa­na­lyy­si kuvaa­maan Sai­maan eri osien mer­ki­tys­tä sai­maan­nor­pan pesi­mä­aluei­na. Ana­lyy­sin poh­jal­ta laa­dit­tiin pesä­ti­hen­ty­mä­kar­tat Sai­maan eri altail­le. Ne osoit­ta­vat alu­eet, joil­la sai­maan­nor­pan pesiä on tiheim­min ja joil­la tal­vel­la lii­kut­taes­sa ris­ki häi­ri­tä nor­pan pesin­tää on suu­rin. Samal­la tihen­ty­mät kuvaa­vat aluei­ta, jot­ka ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä norp­pa­kan­nan kas­vul­le. Kar­toil­la näky­vät myös Sai­maal­le perus­te­tut luon­non­suo­je­lua­lu­eet ja niil­lä voi­mas­sa ole­vat liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set. Paik­ka­tie­toa­na­lyy­si on tar­koi­tus tois­taa ja kar­tat päi­vit­tää noin vii­den vuo­den välein.

Paik­ka­tie­toa­na­lyy­siin perus­tu­va pesä­ti­heys­kart­ta aut­taa vält­tä­mään tar­pee­ton­ta liik­ku­mis­ta siel­lä, mis­sä ris­ki häi­ri­tä nor­pan pesin­tää on suu­rin. Pesä­ti­hen­ty­mien osoit­ta­mi­nen kar­tal­la ei rajoi­ta tal­viai­kais­ta liik­ku­mis­ta Sai­maal­la, mut­ta kart­ta­poh­jai­nen tie­to nor­pal­le tär­keim­mis­tä pesi­mä­alueis­ta paran­taa ihmis­ten mah­dol­li­suuk­sia tur­va­ta nor­pal­le pesä­rau­ha. Kos­ka nor­pan pesä­ki­nos ei näy han­gen pin­nal­le, koko Sai­maal­la on hyvä kier­tää luo­dot ja ran­ta­ki­nok­set kau­kaa; yksit­täi­siä sai­maan­nor­pan pesä­ki­nok­sia on myös pesä­ti­hen­ty­mien ulkopuolella.

Täs­tä voit kat­soa Sai­maan­nor­pan tär­keim­mät pesi­mä­alu­eet.

ter­vei­sin Tuu­liai­sen sää­tiön väki