Säätiön avustukset 450.000 euroa vuonna 2017

Sää­tiön hal­li­tus teki vii­me vuon­na 77 myön­teis­tä tuki­pää­tös­tä ja avus­tus­ten yhteis­mää­rä oli 450.000 euroa. Hake­mus­ten mää­rä kas­voi ja laa­tu­kin para­ni edel­leen. Kiel­tei­siä pää­tök­siä teh­tiin 20.
Suu­rim­man tuen koh­tee­na oli­vat Sai­maa ja sen ainut­laa­tui­set eläi­met norp­pa ja jär­vi­lo­hi. Nii­den hyväk­si myön­net­tiin lähes 150.000 euroa. Kala­ve­sien ja lohi­jo­kien kun­nos­tuk­seen myön­net­tiin lisäk­si 30.000 euroa.

Toi­sek­si suu­rim­pa­na tuki­koh­tee­na oli­vat las­ten ja nuor­ten luon­to­ker­hot sekä muu luon­to­kas­va­tus 65.000 eurol­la. Tuki koh­dis­tui muun muas­sa Suo­men luon­non­suo­je­lu­liit­to ry:n pitä­miin ker­hoi­hin, jois­sa on luku­vuo­den aika­na sato­ja koululaisia.

Kol­man­nek­si suu­rin koh­de­ryh­mä oli 52.000 eurol­la luon­toe­lo­ku­vat ja ‑kir­jat. Niis­tä suu­rim­man avus­tuk­sen sai hyön­teis­ten elä­mäs­tä ker­to­va elokuva.

Yksit­täis­ten eläin­la­jien ja eläin­ten jou­kos­sa suu­rim­mat avus­tuk­set sai­vat joki­hel­mi­sim­puk­ka ja ilves. Seu­raa­vi­na tuli­vat useat per­hos­la­jit, val­ko­sel­kä­tik­ka, maa­kot­ka ja liito-orava.
Tukea myön­net­tiin vakiin­tu­neen käy­tän­nön mukai­ses­ti myös riis­tan­hoi­toon ja eläinsuojeluun.

Lin­nea Tuu­liai­sen rahas­tos­ta myön­net­tiin suu­rim­mat tuet maa­kun­nas­sa teh­tä­vään nuor­ten päih­de­va­lis­tuk­seen, A‑Killan luon­to- ja har­ras­tus­toi­min­taan sekä Lemin van­hus­ten kon­sert­tiin. Tukea sai­vat myös Kir­kon Ulko­maa­na­pu, Pelas­ta­kaa Lap­set ry ja Irti Huu­meis­ta ry.