30.10.2018 pidetyn kokouksen päätöksiä

Arvoisa lukijamme,

Sää­tiöm­me hal­li­tus piti kokouk­sen ja teki avus­tus­pää­tök­siä vii­kol­la 452018.

Myön­sim­me tukea mm. nuor­ten riis­ta- ja kala­ker­hoi­hin, las­ten luon­to­ker­hoi­hin, sai­maan­nor­pal­le, hei­nä­kur­pal­le, val­ko­sel­kä­ti­kal­le ja kos­teik­ko­jen eläi­mil­le. Myön­sim­me avus­tuk­sia myös Sai­maan mik­ro­muo­vien ris­kin sel­vit­tä­mi­seen, Sai­maan uha­na­lais­ten eläin­ten esit­te­lyyn sekä usei­den luon­to­do­ku­ment­tien teke­mi­seen. Ne ovat tär­kei­tä ihmis­ten luon­toa­sen­tee­seen pit­kän vai­ku­tuk­sen teke­viä sijoituksia!

Yksi niis­tä löy­tyy ohei­ses­ta lin­kis­tä. Fil­mi on tar­koi­tet­tu kou­lu­lais­ten ope­tuk­seen ja innostukseen.

Lin­nea Tuu­liai­sen rahas­tos­ta tuet­tiin Pelas­ta­kaa Lap­set ry:n Eväi­tä elä­mäl­le ‑han­ket­ta. Sen tavoit­tee­na on antaa vähä­va­rais­ten per­hei­den lap­sil­le mah­dol­li­suus opiskeluun.

Sää­tiön seu­raa­va avus­tus­pää­tök­siä teke­vä kokous on 12.4.2019.

Toi­vom­me hyviä hake­muk­sia vii­meis­tään maa­lis­kuun 2019 lopussa!