Raakkukanta voidaan pelastaa

Raa­kun eli joki­hel­mi­sim­pu­kan kan­nan elvyt­tä­mi­sek­si teh­dään uraa­uu­ra­taa työ­tä Jyväs­ky­län yli­opis­tos­sa. Tutus­tu tähän ainut­laa­tui­seen lajiin sekä sen eteen teh­tä­vään upe­aan työ­hön seu­raa­van elo­ku­van kautta.

Elo­ku­van kes­to on 26 min. Tuo­tan­to Tuo­mo Tam­per ja Ilk­ka Räsä­nen 2019.