Syyskuun 2019 avustuspäätöksiä

Arvoisa lukijamme,

Sää­tiöm­me syk­syn apu­ra­ha­ko­kous oli vii­kol­la 36. Teim­me apu­pää­tök­siä 160.000 euron edes­tä. Suu­rim­mat tuen koh­teet oli­vat sai­maan­norp­pa ja raak­ku sekä vesis­tö­kun­nos­tuk­set maa­kun­nan järvillä.

Kulu­van vuo­den avus­tus­ku­lut tule­vat nouse­maan rei­lus­ti yli tavoit­teen ja joh­ta­maan sää­tiön tulok­sen tap­piol­le. Tap­pion perus­syy­nä ovat kui­ten­kin hyvät hake­muk­set ja hank­keet. Sen vuok­si se siedetään.

Seu­raa­va kokous on 13.12.2019. Sil­loin esil­lä ovat tilin­pää­tök­seen liit­ty­vät jutut. Hätä­apua voi kyl­lä kysyä, mut­ta var­si­nai­nen apu­ra­ha­ko­kous on kevääl­lä huh­ti­kuus­sa. Sen päi­vä­mää­rä sel­ki­ää vuo­den lop­puun mennessä.