Nimitysuutinen

Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen Sää­tiö sr:n toi­mi­tus­joh­ta­ja vaihtuu

Tuu­liai­sen sää­tiön uudek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on valit­tu 1.10.2019 alkaen DI Mik­ko Kil­ju­nen (43). Mik­ko Kil­ju­nen siir­tyy Tuu­liai­sen sää­tiön pal­ve­luk­seen Sto­ra Enso Met­sän orga­ni­saa­tios­ta, jos­sa hän työs­ken­te­li controllerina.

Mik­ko Kil­ju­nen Tuu­liai­sen sää­tiön suo­je­lu­met­säs­sä Tai­pal­saa­ren Merenlahdella

Sää­tiös­sä toi­mi­tus­joh­ta­ja­na toi­mi­nut VT Ris­to Kil­ju­nen siir­tyy eläk­keel­le ja luo­puu samal­la hal­li­tuk­sen jäse­nyy­des­tä. Ris­to Kil­ju­nen aloit­ti vuon­na 2009 Tuu­liai­sen sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na tavoit­tee­naan tur­va­ta sää­tiön varal­li­suu­den tuot­to, mikä mah­dol­lis­taa avus­tus­ten myön­tä­mi­sen ja sää­tiön perus­teh­tä­vän toteut­ta­mi­sen eläin­suo­je­lus­sa ja riis­tan­hoi­dos­sa. Ris­to Kil­ju­nen on myös lisän­nyt enti­ses­tään sää­tiön näky­vyyt­tä ja tun­net­ta­vuut­ta. Tuu­liai­sen sää­tiö kiit­tää Ris­to Kil­jus­ta mer­kit­tä­väs­tä työ­pa­nok­ses­ta Tuu­liai­sen säätiölle.

Uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan Mik­ko Kil­jusen joh­dol­la sää­tiö jat­kaa ydin­teh­tä­vän­sä toteut­ta­mis­ta eläin­suo­je­lus­sa ja riis­tan­hoi­dos­sa lähei­ses­sä yhteis­työs­sä alan toi­mi­joi­den kans­sa. Ensi vuo­si on Tuu­liai­sen sää­tiön 30-vuotisjuhlavuosi.

Rai­ja Tuu­liai­nen, hal­li­tuk­sen puheenjohtaja
Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen Sää­tiö sr