Avara luonto – Pronssilisko ja kultakuoriainen

Jou­lun väli­päi­vil­le mie­len­kiin­tois­ta luon­toai­heis­ta kat­sot­ta­vaa. Alla doku­men­tin teki­jöi­den Ari ja Anu Häk­ki­sen ter­vei­set. Myös Tuu­liai­sen sää­tiö toi­vot­taa rau­hal­lis­ta ja muka­vaa jou­lua kai­kil­le luon­non ystäville.

”Luon­toe­lo­ku­vam­me Prons­si­lis­ko ja kul­ta­kuo­riai­nen saa ensie­si­tyk­sen­sä Ava­ra luon­to – ohjel­mas­sa 28.12.2019 klo 18.45. Olem­me teh­neet elo­ku­vaa suu­rel­la innol­la ja uskoak­sem­me kysees­sä on uuden­lai­nen näkö­kul­ma suo­ma­lai­seen luon­toon. Tämän doku­ment­tie­lo­ku­van toteut­ta­mi­seen Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen sää­tiöl­tä saa­mam­me tuki on ollut erit­täin mer­kit­tä­vä ja olem­me sii­tä hyvin kii­tol­li­sia. Hyvää ja rau­hal­lis­ta jou­lua kai­kil­le luon­non ystä­vil­le. Ter­vei­sin teki­jät Ari ja Anu Häkkinen.”

share&fbclid=IwAR2qXg4EyylXVZH4jExzmkrBQtACY7o_9BXUBF4ipcKIwrwb4yZhH2cZoAE”>Pronssilisko ja kultakuoriainen