Saramojoki vapautuu vaelluskaloille ja virkistyskäyttöön

Poh­jois-Kar­ja­lan Säh­kö Oy on käyn­nis­tä­nyt hank­keen, jos­sa Lou­hi­kos­ken vesi­voi­ma­lai­tos tul­laan pur­ka­maan ja sen myö­tä vapaut­ta­maan Sara­mo­jo­ki luon­nol­li­sek­si joki­rei­tik­si. Han­ket­ta on val­mis­tel­tu jo kak­si vuot­ta erit­täin hyväs­sä yhteis­työs­sä Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön, Nur­mek­seen kau­pun­gin, Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton, ELY-kes­kuk­sen, sekä mui­den sidos­ryh­mien kans­sa. Han­ke on eden­nyt jous­ta­vas­ti ja suun­ni­tel­man mukaan joki voi­tai­siin nopeim­mil­laan vapaut­taa muu­hun käyt­töön jo ensi vuo­den syk­syl­lä. Hank­keen toteut­ta­mi­nen vaa­tii vesi­lain mukai­sen luvan. Voi­ma­lan pur­ka­mi­sen koko­nais­kus­tan­nuk­set ovat 1,7 mil­joo­naa euroa.

Sara­mo­jo­ki on kol­man­nek­si suu­rin Pie­li­seen vir­taa­vis­ta jois­ta ja sen lat­vat sijait­se­vat Poh­jois-Kar­ja­lan ja Kai­nuun raja-aluei­den vaa­roil­la. Joki­rei­tin lat­va­ve­sis­tö­jen ja Pie­li­sen väli­nen kor­keus­e­ro on noin 115 met­riä ja joki­rei­til­lä on run­saas­ti kos­ki- ja vir­ta-aluei­ta. Pie­li­nen ja sii­hen las­ke­vat vir­ta­ve­det ovat erit­täin uha­na­lai­sen Vuok­sen jär­vi­tai­me­nen kes­keis­tä eli­na­luet­ta. Sara­mo­jo­ki sivu­haa­roi­neen tulee vapaa­na vir­taa­va­na laa­jen­ta­maan jär­vi­tai­me­nen lisään­ty­mis- ja kas­vua­luet­ta merkittävästi.

Sara­mo­joen mer­kit­tä­vä jokie­ko­sys­tee­mi sijait­see pää­osin Nur­mek­sen kau­pun­gin alu­eel­la. Joen vapaut­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa jat­kos­sa lukuis­ten toi­mi­joi­den kun­nos­tus­hank­keet ylä­juok­sul­la ja näi­hin saa­ta­van jul­ki­sen rahoituksen.

Lou­hi­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen pur­ka­mi­nen ja Sara­mo­joen vapaut­ta­mi­nen ‑han­ke on Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön NOUSU-vael­lus­ka­laoh­jel­man ensim­mäi­nen rahoi­tus­ta saa­va pur­ku­han­ke. Rahoi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta ovat tähän men­nes­sä ilmoit­ta­neet Poh­jois-Kar­ja­lan Säh­kön lisäk­si Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö, Poh­jois-Savon ELY-kes­kus, Nur­mek­sen kau­pun­ki, Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen sää­tiö, Nes­to­ri-sää­tiö, Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to, Lähi­Ta­pio­la Itä, Scan­po­le Oy ja Sas­ta Oy.