Vuoden 2021 luontopalkinto myönnettiin Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle Hiitolanjoki ‑hankkeeseen

Tuu­liai­sen sää­tiön vuo­den 2021 luon­to­pal­kin­to myön­net­tiin 13.12.2021 Ete­lä-Kar­ja­lan vir­kis­ty­sa­lue­sää­tiöl­le pit­kä­jän­tei­ses­tä ja menes­tyk­sek­kääs­tä työs­tä Hiitolanjoella.

Hii­to­lan­jo­ki tulee vapau­tu­maan vael­lus­ka­lo­jen kul­ku­rei­tik­si, ja lisään­ty­mi­sa­lu­eek­si, kun kol­me kos­kea vapau­tuu voi­man­tuo­tan­nos­ta. Tänä vuon­na ensim­mäi­nen, Kan­gas­kos­ken pato, on jo puret­tu, ja laa­to­kan jär­vi­tai­me­net ovat jo löy­tä­neet kutu­paik­ko­ja vapau­tu­nees­ta kos­kes­ta. Työ jat­ku­vat seu­raa­vak­si Lah­na­sen­kos­kel­la ja Ritakoskella.

Pal­kin­toa vas­taa­not­ta­mas­sa oli­vat vir­kis­ty­sa­lue­sää­tiön hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja  Ilk­ka Noke­lai­nen, sekä Toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­na Olli­kai­nen. Pal­kin­non luo­vut­ti Tuu­liai­sen sää­tiön hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Anu Talka.

Tuu­liai­sen sää­tiö onnit­te­lee vir­kis­ty­sa­lue­sää­tiö­tä ja toi­vot­taa menes­tys­tä hank­keel­le jatkossakin!