Viimeiset uutisemme

Lokakuun kokouksen satoa

Kokouk­ses­sa 28.10. myön­sim­me tukea Sel­viy­ty­jät ‑luon­to­do­ku­men­tin tuo­tan­toon, Suo­men pys­ty­kor­van jalos­tuk­seen ja kas­va­tuk­seen sekä Mat­ka merel­le ‑luon­toe­lo­ku­van kou­lu­näy­tös­kier­tu­een jär­jes­tä­mi­seen. Saim­me myös tutus­tua hyvään raport­tiin har­vi­nai­sen hei­nä­kur­pan pesin­näs­tä Ete­­lä-Kar­­ja­­lan nii­tyil­lä. Seu­raa­va kokouk­sem­me…
Lue lisää → Loka­kuun kokouk­sen satoa

Syyskuun kuulumisia

Syys­kuun kokouk­sen pidim­me vii­me lau­an­tai­na Pih­la­ja­ve­del­lä norp­pia tii­rail­len ja vilauk­sel­ta nii­tä näim­me­kin, oli­han meil­lä oppaa­na Juha Tas­ki­nen. Juh­lim­me samal­la 360 hen­gen arvio­ta norp­pa­kan­nas­ta ja kat­soim­me Tas­ki­sen ja Mer­vi Kun­nas­ran­nan uuden elo­ku­van…
Lue lisää → Syys­kuun kuulumisia

Tuuliaisen säätiön luontopalkinto WWF:lle tunnustuksena Norppalivestä

Tuu­liai­sen sää­tiön luon­to­pal­kin­to WWF:lle tun­nus­tuk­se­na Norp­pa­li­ves­tä Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen Sää­tiön luon­to­pal­kin­to on myön­net­ty tänä vuon­na ympä­ris­tö­jär­jes­tö WWF:lle. 10 000 euron arvoi­nen pal­kin­to myön­net­tiin WWF:lle tun­nus­tuk­se­na sen toi­meen­pa­ne­mas­ta Norp­pa­li­ves­tä, joka…
Lue lisää → Tuu­liai­sen sää­tiön luon­to­pal­kin­to WWF:lle tun­nus­tuk­se­na Norppalivestä

Anu Talka säätiön hallitukseen vuosikokouksessa

Sää­tiön vuo­si­ko­kouk­ses­sa Anu Tal­ka valit­tiin hal­li­tuk­sem­me uudek­si jäse­nek­si. Anu on maa­kun­tam­me vah­va tun­ti­ja. Olem­me iloi­sia, että saim­me hänet jouk­koom­me. Teim­me tuki­pää­tök­siä 157 000 euron edes­tä. Suu­rim­mat tuet koh­dis­tui­vat sai­man­nor­pan tut­ki­muk­seen,…
Lue lisää → Anu Tal­ka sää­tiön hal­li­tuk­seen vuosikokouksessa