Viimeiset uutisemme

Vuoden 2020 luontopalkinto myönnettiin Pekka Sarkaselle

Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen Sää­tiö myön­si 4.9.2020 luon­to­pal­kin­non eläin­lää­kä­ri Pek­ka Sar­ka­sel­le. Pal­kin­to on tun­nus­tus hänen pit­kä­ai­kai­ses­ta työs­tään luon­non ja eläin­ten hyväk­si. Sar­ka­nen on teh­nyt aktii­vi­ses­ti vapaa­eh­tois­työ­tä sai­maan­nor­pan hyväk­si mm. osal­lis­tu­mal­la…
Lue lisää → Vuo­den 2020 luon­to­pal­kin­to myön­net­tiin Pek­ka Sarkaselle

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen ansiomerkki Tuuliaisen säätiölle

Ete­­lä-Kar­­ja­­lan lin­tu­tie­teel­li­nen yhdis­tys on myön­tä­nyt Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen sää­tiöl­le Bird­­Li­­fe-ansio­­mer­­kin lin­nus­ton suo­je­lun ja tut­ki­muk­sen tuke­mi­ses­ta ja edis­tä­mi­ses­tä Ete­­lä-Kar­­ja­­las­­sa. Ansio­mer­kin luo­vut­ti­vat sää­tiön hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­le Rai­ja Tuu­liai­sel­le yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Juha Juu­ti…
Lue lisää → Ete­lä-Kar­ja­lan lin­tu­tie­teel­li­sen yhdis­tyk­sen ansio­merk­ki Tuu­liai­sen säätiölle

Elinvoimainen järvilohi ‑hankkeen joulutervehdys

“Oli­si­pa meil­lä taas jonain päi­vä­nä elin­voi­mai­nen jär­vi­lo­hi, joka pää­si­si vapaas­ti lisään­ty­mään luon­nos­sa.” Sii­nä on Elin­voi­mai­nen jär­vi­lo­hi hank­keen jou­lu­lah­ja­toi­ve, mihin on help­po yhtyä! Tuu­liai­sen sää­tiö on muka­na tuke­mas­sa tämän toi­veen toteu­tu­mis­ta…
Lue lisää → Elin­voi­mai­nen jär­vi­lo­hi ‑hank­keen joulutervehdys

Avara luonto – Pronssilisko ja kultakuoriainen

Jou­lun väli­päi­vil­le mie­len­kiin­tois­ta luon­toai­heis­ta kat­sot­ta­vaa. Alla doku­men­tin teki­jöi­den Ari ja Anu Häk­ki­sen ter­vei­set. Myös Tuu­liai­sen sää­tiö toi­vot­taa rau­hal­lis­ta ja muka­vaa jou­lua kai­kil­le luon­non ystä­vil­le. ”Luon­toe­lo­ku­vam­me Prons­si­lis­ko ja kul­ta­kuo­riai­nen saa ensie­si­tyk­sen­sä…
Lue lisää → Ava­ra luon­to – Prons­si­lis­ko ja kultakuoriainen