Viimeiset uutisemme

Säätiön avustukset 600.000 Euroa vuonna 2018

Arvoi­sa luki­jam­me, Lemi­läi­sen sää­tiön perus­tar­koi­tuk­sen yti­mes­sä ovat riis­tan­hoi­to ja eläin­ten suo­je­lu. Riis­tan­hoi­toon myön­net­tiin 15.000 euroa, nor­pan suo­je­luun 110.000 euroa ja jär­vi­lo­hen pelas­ta­mi­seen 75.000 euroa. Mui­ta mer­kit­tä­vän tuen koh­tei­ta oli­vat joki­hel­mi­sim­puk­ka,…
Lue lisää → Sää­tiön avus­tuk­set 600.000 Euroa vuon­na 2018

Metsävuoden ympäristöpalkinnot Oiva Luukkoselle sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiölle — näyttävät hyvää esimerkkiä muille

Arvoi­sat luki­jam­me! Met­sä­luon­to on Rai­jan into­hi­mo. Sää­tiöl­lä on met­sää 1 200 heh­taa­ria, jos­ta on nyt pysy­väs­ti suo­jel­tu 100 heh­taa­ria. Vii­mei­nen suo­je­lu­pää­tös teh­tiin loka­kuus­sa 2018 30 heh­taa­rin met­säs­tä Lemin Uimil­la. Suo­je­lua­lue…
Lue lisää → Met­sä­vuo­den ympä­ris­tö­pal­kin­not Oiva Luuk­ko­sel­le sekä Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen sää­tiöl­le — näyt­tä­vät hyvää esi­merk­kiä muille

30.10.2018 pidetyn kokouksen päätöksiä

Arvoi­sa luki­jam­me, Sää­tiöm­me hal­li­tus piti kokouk­sen ja teki avus­tus­pää­tök­siä vii­kol­la 45⁄2018. Myön­sim­me tukea mm. nuor­ten riis­­ta- ja kala­ker­hoi­hin, las­ten luon­to­ker­hoi­hin, sai­maan­nor­pal­le, hei­nä­kur­pal­le, val­ko­sel­kä­ti­kal­le ja kos­teik­ko­jen eläi­mil­le. Myön­sim­me avus­tuk­sia myös Sai­maan…
Lue lisää → 30.10.2018 pide­tyn kokouk­sen päätöksiä

29.5.2018 kokouksen päätöksiä

Arvoi­sa luki­jam­me, Sää­tiön kevät­ko­kous pidet­tiin vii­me tiis­tai­na ja avus­tuk­sia myön­net­tiin nel­jän­nes mil­joo­naa. Suu­rin tuki koh­dis­tui suo­raan eläi­miin, joi­ta oli­vat lepa­kot, hei­nä­kur­pat, rie­kot, nor­pat, tai­me­net ja muut vael­lus­ka­lat, joki­hel­mi­sim­pu­kat, joki­ra­vut ja…
Lue lisää → 29.5.2018 kokouk­sen päätöksiä