Viimeiset uutisemme

Nimitysuutinen

Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen Sää­tiö sr:n toi­mi­tus­joh­ta­ja vaih­tuu Tuu­liai­sen sää­tiön uudek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on valit­tu 1.10.2019 alkaen DI Mik­ko Kil­ju­nen (43). Mik­ko Kil­ju­nen siir­tyy Tuu­liai­sen sää­tiön pal­ve­luk­seen Sto­ra Enso Met­sän orga­ni­saa­tios­ta,…
Lue lisää → Nimitysuutinen

Syyskuun 2019 avustuspäätöksiä

Arvoi­sa luki­jam­me, Sää­tiöm­me syk­syn apu­ra­ha­ko­kous oli vii­kol­la 36. Teim­me apu­pää­tök­siä 160.000 euron edes­tä. Suu­rim­mat tuen koh­teet oli­vat sai­maan­norp­pa ja raak­ku sekä vesis­tö­kun­nos­tuk­set maa­kun­nan jär­vil­lä. Kulu­van vuo­den avus­tus­ku­lut tule­vat nouse­maan rei­lus­ti…
Lue lisää → Syys­kuun 2019 avustuspäätöksiä

Huhtikuun 2019 avustuspäätöksiä

Arvoi­sa luki­jam­me, sää­tiöm­me myön­si huh­ti­kuun kokouk­ses­sa avus­tuk­sia 120.000 euron ver­ran. Suu­rim­man tuen koh­tee­na oli Pyh­tään lin­tu­hoi­to­la, joka on jou­tu­nut pahaan ahdin­koon, kun val­tion tuki tip­pui mur­­to-osaan. Hoi­to­la tekee erit­täin arvo­kas­ta…
Lue lisää → Huh­ti­kuun 2019 avustuspäätöksiä

Säätiön vuosikokous ja avustuspäätöksiä

Arvoi­sa luki­jam­me ja seu­raa­jam­me, Sää­tiön vuo­si­ko­kous pidet­tiin vii­kol­la 10. Teim­me samal­la muu­ta­mia kii­reel­li­siä avus­tus­pää­tök­siä. Tukea sai­vat mm. sai­maan­norp­pa, raak­ku, meri­sor­sa, vael­lus­ka­lat, maa­tiais­kis­sat ja löy­tö­eläi­met. Lin­nea Tuu­liai­sen rahas­tos­ta tuet­tiin sota­ve­te­raa­nien kun­tou­tus­ta…
Lue lisää → Sää­tiön vuo­si­ko­kous ja avustuspäätöksiä